Правила за обслужване


П  Р  А  В  И  Л  Н  И К

за обслужване на читателите в библиотеката

на НЧ “ Св. Иван Рилски-1922“ с. МраморІ. Общи положения

 Чл. 1. Библиотеката е общодостъпна. Тя  предоставя за ползване на читателите си библиотечни документи, универсални по своя характер.

Чл. 2. Всеки гражданин има право да ползва услугите на библиотеката, като се регистрира за неин читател, според условията на раздел II от настоящия Правилник.

Чл. 3.  Специализираните услуги на библиотеката се извършват срещу заплащане по определени тарифи, утвърдени със заповед на председателя на читалището.

ІІ. Записване на читателите

Чл. 4.  Задължителни условия:

/1/ Пълнолетните граждани се записват, като представят личната си карта.

/2/ Децата от 6 до 14 години се записват с документ за самоличност на единия родител.

/3/ Възрастни и болни граждани при нужда могат да  ползват услугите на библиотеката чрез   свои близки, като ги упълномощят за това писмено.

/4/ Читателската карта е лична и не се преотстъпва. Изключение се прави в случаите   посочени в раздел II, чл. 4, ал. 3. 

/5/ Регистрация и пререгистрация на читателите се извършва срещу внесена от читателя

такса за регистрация.   Регистрацията е за срок от 1 година.

/6/ Читатели с адресна регистрация в друго населено място, се регистрират за читатели в библиотеката като внасят  паричен депозит.

/7/ Депозитът се връща, след като читателят върне заетите книги, представи квитанция и документ за самоличност.

Депозитът не се връща:

- ако читателят не е върнал книгите си 6  месеца след заемането им.

- ако читателят повече от 1  година не е посещавал библиотеката. 

/8/  Граждани с група инвалидност, които са в тежко социално положение са освободени от такса за регистрация.

 ІІІ. Права на читателите

Чл. 5.  Читателите имат право:

/1/ Да  заемат за дома и да ползват на  място  библиотечни документи.

/2/ Да получават устна и писмена библиографска, фактографска и тематична информация,      както и указания за ориентиране в справочно-библиографския апарат и библиотечните   фондове.

/3/ Да използват справочния апарат  изложен на свободен достъп.

/4/ При записване да бъдат осведомявани за видовете услуги, за мястото и реда на получаването им и за задълженията и отговорностите, които поемат съгласно този правилник.

/5/ Да ползват специализираните платени услуги в библиотеката, съгласно утвърден ценоразпис.

/6/ Читатели дарили стойностни книги се освобождават от такса за регистрация за съответната година.

ІV. Задължения на читателите

Чл. 6.  Според настоящия Правилник и Наредбата за запазване на библиотечните фондове читателите имат следните задължения:

/1/ Да спазват Правилника за обслужване на читателите.

/2/ Да не нарушават реда и разположението на библиотечните документи.

/3/ Да ползват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти и да не ги повреждат.  Да не драскат, подчертават  и правят бележки по текста, да не късат страници и др.

Чл. 7.  Когато читателят повреди заетите библиотечни документи, или ги загуби, трябва да ги замени с идентични в библиографско отношение екземпляри, или да заплати обезщетение в размер на трикратната стойност на документа по пазарни цени. Освен обезщетението се начислява и предвидената  сума за закъснение.

Чл. 8.  Да връщат заетите библиотечни документи в срока, определен от библиотеката – 20 дни. След изтичане на датата за връщане, отбелязана в датника на библиотечния документ, читателят заплаща глоба от  0,20 лв. за всеки просрочен ден.

 Чл. 9.  За неспазване на задълженията и правилата за ползване на библиотеката, на читателя се отнема правото да я ползва за определено време или завинаги по преценка на ръководството.

 V. Правила за ползване на библиотеката

Чл. 10. Читатели в нетрезво състояние, с агресивно поведение,  с неприлично и нехигиенично облекло не се допускат да ползват библиотеката.

Чл. 11.  При ползване  на ежедневници и периодични издания , читателят се регистрира и  в тетрадката за посещения.

 Чл. 12.  При промяна на данните в личната карта или статуса (ученик – студент; работещ - пенсионер), читателят е длъжен да уведоми библиотекаря.

 Чл. 13.  Обслужване на читатели. 

/1/  Читателят може да заеме до 5  книги и по един екземпляр от заглавие.

/2/  Заетите библиотечни документи се вписват в читателския картон на читателя, като той се подписва срещу всеки зает библиотечен  документ.

/3/ Срокът за заемане на библиотечни документи е 20 дни. 

През този период читателат може да заема други книги, но максималният брой заглавия на един читателски картон не може да надвишава 5.

/4/ Срокът за заемане на книги за дома може да бъде продължен до 2 пъти само при условие, че книгите в момента не се търсят от читатели.

/5/ Обслужването с библиотечни документи се преустановява 30 /тридесет/ минути преди края на работното време.

Чл. 15.  Читателите не могат да заемат за дома следните библиотечни документи, съобразно разпоредбите на чл. 39. ал. 1. на Наредбата за запазване на библиотечните фондове:

/1/  Справочни издания.

/2/  Ежедневници и периодичен печат.

/3/  Редки и ценни библиотечни документи.

/4/  По изключение и по преценка на библиотекаря,  библиотечни документи в единични екземпляри и скъпо струващи учебници могат да се заемат  срещу депозит не по-малък от 15 лв.

/5/  Не се изнасят за копиране библиотечни документи извън сградата на библиотеката. Изключения се допускат за нестандартни формати и цветно копиране само по преценка на библиотекаря и след предоставяне на документ за самоличност  за времето,  през което библиотечния документ е извън сградата на библиотеката.

Чл. 16.  Ползване на Интернет в библиотеката:

 /1/  Ползването на Интернет е безплатно в рамките на 1 час.

 /2/  Интернет в библиотеката се ползва с информационна и образователна цел.

 /3/  Не може да се ползва : Downloads – теглене на филми и музика,  порно сайтове и др.

 Чл. 17.  Деца под 12 години ползуват интернет с писменото съгласие на родителите.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТПринципи, регулиращи безопасното ползване на Интернет

Ръководство за родителиЩо е това Интернет ?

Това е световна компютърна мрежа, съдържаща най-разнообразна информация, предоставяща възможности за: обучение, делови контакти, развлечение.

Кой управлява Интернет ?

Никой !!

Всеки, който притежава или има достъп до компютър с необходимото програмно осигуряване, може да предлага в Интернет всякаква информация и идеи.

Родители ! Пътешествието в Интернет е занятие за цялото семейство

Интернет прилича на подобните средства за информация като радиото, видеото, телевизията, книгата. За да могат децата да използват по най-добрия начин Мрежата, са необходими съветите и напътствията на възрастните. Право и задължение на родителите е да определят условията и границите за ползване на Интернет от децата. Интелектуалното, емоционалното и физическото развитие на всяко дете е индивидуално. Родителите най-добре от всички останали са способни да преценят кога техните деца са готови самостоятелно да ползват съдържащата се в Интернет информация.

Ако не сте запознати с Интернет, обърнете се за помощ към библиотечния специалист, запишете се на курс, посъветвайте се с приятели ... попитайте собственото си дете ! Прегледайте заедно сайтовете и си набележете тези, които са Ви харесали или заинтересовали. Ако сте попаднали на информация, която, по Ваше мнение, е неподходяща за Вашето дете, постарайте се да го убедите в правотата си.

Родителите винаги трябва да знаят кога децата им са в Интернет. Ако Ви вълнува какво търсят те там, то поставете компютъра в стаята, в която се събира семейството.

Не оставяйте детето си само с компютъра и когато то е още съвсем малко. Регулярно проверявайте с какво се занимава то в момента.

Родители ! Научете своите деца :

 • резултатно да търсят информация в Интернет
 • критически да я оценяват
 • да развиват навици за общуване в Мрежата
 • да помнят, че тяхното пътешествие в Интернет не може да остане дълго време в тайна

Разговори с непознати

Убедете детето си, че разговорите с непознати в Интернет не са по-малко опасни от разговорите с непознати на улицата или по телефона. Обяснете, че при никакви обстоятелства то не трябва да съобщава своя адрес, телефон, парола или каквато и да е друга информация за частния живот на семейството. Предупредете детето, че то трябва да Ви уведоми и поиска разрешението Ви, ако пожелае да се срещне с някой от новите си познати в Мрежата.

Никакви тайни !

Обяснете на детето, че е длъжно да споделя с Вас “компютърните си тайни”, а също и за всичко, което го е изплашило, обидило или възмутило по време на работа в Интернет.

Когато купувате РС

Предпазвайте детето си от всякакви комерсиални новости, предназначени за младите ползватели.

Предупредете го за това, че не трябва да изпълнява непознати за него команди, каквито има в различните програми, защото те могат да нанесат непоправима вреда на вашия компютър.

Как работят филтрите в Интернет

Повечето филтри блокират думи, фрази, тематични рубрики и отделни рубрики в Интернет.

Има филтри, които :

 • блокират избрани сайтове;
 • блокират всички сайтове, освен разрешените;
 • позволяват проследяването на други програми : електронна поща, чатове, новости;
 • блокират всякакви сайтове и ги разблокират само след Ваше разрешение.

По принцип, всички филтри :

 • са създадени на базата на английски език;
 • изискват постоянно обновяване и модернизация;
 • не могат да определят контекста, в който е използвана избраната дума, което води до блокиране на полезни сайтове;

Защо само Вие можете да осигурите стопроцентова защита на Вашето дете от вредната информация в Интернет ?!

Защото:

 • никакви филтри не могат да блокират достъпа до информация, която вие оценявате като неподходяща ;
 • не съществуват филтри, които да не могат да бъдат преодолени ;
 • работата на филтрите не винаги съответства на рекламните обещания (тестовете показват, че нито един от филтрите не е в състояние да блокира агресивните сайтове) ;
 • работата на филтрите не може да бъде съобразена с интелектуалните възможности на всяко отделно дете;
 • филтърът не учи детето на собствено мнение и самоконтрол;
 • изборът на забранени думи и теми се определя от създателя на програмата в съответствие с неговия вкус и убеждения. В числото на изключените думи и теми могат да попаднат и полезни сайтове: за сексуалното образование, за опазването на околната среда, по здравни проблеми и пр.

 Библиотеката, Интернет и вие :

Библиотеката, отговаряйки на потребностите на обществото, се стреми да представи достъп до максимално широк спектър от информационни ресурси. Сред информацията може да попадне и такава, която някои потребители биха счели за неподходяща и оскърбителна.

Персоналът на библиотеката е обучен да ви помогне в избора на информационни ресурси, както печатни, така и електронни.

Библиотечните специалисти следят различните сайтове в Интернет и могат да ви препоръчат най-подходящите.

На вас, като на родители, се възлага задължението да следите как вашето дете ползва библиотеките, в това число и виртуалните.

Повече информация вижте на сайта на Национален център за безопасен интернет – http://www.safenet.bg/