Структура


Винаги сте добре дошли при нас, приятели и почитатели на книгата!

Запознайте се с отделите на библиотеката!


Регистрация

Всеки гражданин има право да ползва услугите на Библиотеката. За целта той трябва да се регистрира като неин читател.
При библиотечна регистрация на читател се издава читателска карта, чийто вид и цена се определят ежегодно със заповед на Председателя на читалището.
Библиотечната регистрация се подновява ежегодно.
Не се регистрират като читатели гражданите, имащи задължения към Библиотеката.


Заемна за възрастни


Предоставя библиотечни документи за ползване за дома на всеки регистриран читател.
Читателите имат право да заемат до пет книги за домашно ползване, които трябва да върнат в едномесечен срок след датата на заемане

Фондът в заемна зала за възрастни е на свободен достъп, подреден систематично-азбучно по комплексни групи: художествена литература, обществено-политическа литература, точни науки,медицина, селско стопанство, техника, литературознание и езикознание.
При желание, ще получите консултантско съдействие при издирване на информация и информационни източници.
В заемна зала се намират читателските каталози - азбучен и систематичен.

 Детски отдел

Обслужва регистрирани читатели, най-вече деца от 5 до 14 годишна възраст.
Отделът притежава фонд от художествена, учебна и справочна литература от различни отрасли на знанието.
Справочният фонд и периодичните издания се ползват в читалнята, а всички останали могат да се заемат за дома. Има възможност за извършване на справки в различни области на знанието.
На разположение е читалня със 6 работни места и 4 компютъра  за самостоятелна работа в локална мрежа и в Интернет.
Стремежът ни е не само да удовлетворим информационните и културни потребности на децата и юношите, но да се опитаме, заедно с тях, да превърнем посещението и срещата с книгата в предпочитано удоволствие.

 Читалня


Предоставя на регистрирани читатели учебни, научни и справочни издания от областите: математика, физика, астрономия, химия, биология, екология и опазване на околната среда, медицина, селско стопанство и градинарство, инженерни науки, компютри и системи.

Комплектува: книги, периодични издания - вестници и списания, карти и атласи, речници и енциклопедии.

На свободен достъп в читалнята са енциклопедии, речници, справочници, периодични издания.

Предлага библиотечно –библиографски и информационни услуги:

  • Ползване на електронни каталози на книги, които библиотеката притежава, издадени от 2000 г. до днес.
  • Автоматизирано и традиционно търсене на информация по теми, и изготвяне на устни и писмени библиографски справки.
  • Търсене на информация в онлайн бази данни. Ползване на дигитализирани периодични издания и на онлайн (отворен достъп) пълнотекстова периодика.
  • Достъп до онлайн каталози на библиотеки в България и по света.


Отдел Комплектуване и каталогизация

Отделът комплектува текущо и ретроспективно, регистрира,обработва и предоставя за ползване библиотечни документи, придобити чрез покупка, абонамент или дарение. Проучва книжния пазар, издирва информация,осъществява контакти, в т.ч. и чрез електронен достъп с разпространители, издателства, редакции, книжарници, дарителски организации и лица и изготвя заявки към доставчици на книги, нетрадиционни носители на информация и периодика. Основната стратегическа цел е да се осигури навременен достъп до необходимите за читателите информационни източници. Обработва според изискванията на библиотечните стандарти получените документи, каталогизира и ги предоставя на обслужващите звена за ползване. Приема дарения и оформя документи за тях. Периодично прочиства библиотечните фондове. Поддържа система от Инвентарна книга, Топографски каталог, Азбучен каталог, Систематичен каталог и Книга за движение на библиотечния фонд;

Библиотеката  участва в различни проекти и програми на конкурсен принцип към Министерство на културата като: „В помощ на книгата”;„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” и др. Годишно в библиотеката постъпват 100-120 библиотечни единици. Към момента библиотеката притежава 14 206 тома книги.

Библиотеката е отворена и за дарения на книги, които отговарят на текущите нужди и приоритети на читателската аудитория,  с предварително изпратени списъци за съгласуване.


Дарители на библиотеката


Обществен информационен център – ОИЦ


В Читалнята   е обособен Информационен център със 4 компютъризирани работни места. Читателите имат възможност за самостоятелен достъп в Интернет-ресурси и локалната мрежа. По желание на читател се извършва начално консултиране и обучение за самостоятелно издирване на подходяща терминология и разнообразни Интернет-адреси.
Също така ползвателите на Интернет-центъра могат да получат информация как точно да търсят литература в електронния каталог на читалищната библиотека и в онлайн  каталозите на други библиотеки в страната и в чужбина. Всеки посетител в Интернет-центъра може да бъде обучен да търси правилно информация по тема. Изработват се устни и писмени библиотечно-библиографски  списъци и справки.Към две компютъризирани работни места има периферно принтерно устройство за размножаване на желаната информация върху хартиен носител и за сканиране на документи.