Библиотека


Библиотеката е създадена още при основаването през 1922г. на читалище „Св. Иван Рилски-1922”. Със своите исторически традиции, утвърден опит и богат книжен фонд тя се превърна в съвременен културно-информационен център, разполагащ с над 14 200 тома литература.

Читатели на библиотеката са ученици, студенти, служители, работници, преподаватели от местното училище, пенсионери и безработни.

Настоящето налага библиотеката да бъде едновременно традиционна – с рафтове, книги, книгохранилище, картотеки, каталози и модерен информационен център. Информационният център разполага с пет компютъра, които са предоставени през 2011г. на библиотеката по Програма “Глобални библиотеки - България”.

Комплектуването с новозакупена литература е подборно в зависимост от средствата, които се предоставят на библиотеката от бюджета на читалището.

В своята дейност библиотеката отделя голямо внимание на културно-масовата работа. Провежда последователно културна политика на посредничество между творците – създатели на духовни ценности и гражданите. Формите за провеждане на тази политика са различни - литературни вечери, срещи, сказки, премиери, кътове, табла, витрини и др. Наложилата се необходимост от нова концепция за мястото на библиотеката в динамичното ни общество осмисля труда на библиотечния специалист и е определяща в бъдещата му работа.

Библиотеката е значим и притегателен център в предоставянето на достъп до знание, информация и услуги за всички жители и общности в село Мрамор.

 

НЕЙНА ОСНОВНА ЦЕЛ Е:

  • Да създава и поддържа условия за устойчиво културно и духовно развитие;
  • Да предоставя качествени информационни, образователни и културни услуги;
  • Да осигурява равни възможности за достъп до образование;
  • Да насърчава и подпомага потребителите при ползване на е-услуги;
  • Да работи за интегрирането на цялата общност в глобалното информационно общество.
  • Да работи за утвърждаване авторитета на библиотеката при читалище „Св. Иван Рилски-1922”, като прилага  съвременните тенденции в развитието на обществените библиотеки.